Uitgevoerde opdrachten

Mijn opdrachten zijn zeer divers. Er zijn een paar elementen die steeds terugkomen:

  • Het afnemen van interviews bij alle betrokkenen, zowel op management als medewerker niveau, om de situatie in kaart te brengen. Ik ben in staat om het vertrouwen van mensen te winnen. Zij vertellen mij dan ook de echte werkelijkheid. Dit is het startpunt voor verdere discussie met mijn opdrachtgever.

  • Het gedurende langere tijd begeleiden van managers en/of medewerkers om veranderingen in de dagelijkse praktijk uit te proberen, aan te passen en verankerd te krijgen.
  • Het geven van workshops om in interactie met management en/of medewerkers expertise in te brengen en tot verdieping te komen. Ik geef geen trainingen maar workshops omdat ik in workshops de problematiek die op dat moment voor de deelnemers relevant is, kan behandelen en medewerkers niet hoef te trainen in methodieken maar verschillende methodieken direct kan toepassen in de specifieke context.
  • Het gebruik van nieuwe technieken om teammeetings motiverend en effectief te maken en eigenaarschap bij de deelnemers te stimuleren.
  • Een nieuwe benadering inbrengen die niet op starre structuren, targets en controle gericht is maar op het scheppen van ondersteunende structuren om mensen in flexibele verbanden te laten functioneren. In plaats van sturing op targets en controle wordt er gestuurd op gedrag van mensen in een organisatie en hun interactiepatronen. De nadruk ligt op autonomie, vakmanschap en verbondenheid. Deze nieuwe benadering wordt goed ontvangen en blijkt in de praktijk te werken ook zonder dat de hele organisatie in één keer hoeft te veranderen. Het creëert nieuwsgierigheid in de rest van de organisatie en blijkt een goede basis voor verdere verspreiding.

Iedere opdracht heeft natuurlijk ook specifieke aspecten. Ik geef daarom van een paar opdrachten het eigen karakter aan.

Begeleiding van projectleiders

Ik begeleidde individuele projectleiders in regelmatige sessies voor hun project. Deze begeleiding is een mix van mentoring en coaching, waarbij de mentoring voor overdracht van kennis en ervaring dient en de coaching om de projectleider aan het denken te zetten en zelf oplossingen te laten vinden. Het stramien was om in een sessie tenminste één specifiek probleem te bespreken, de projectleider met de kennis opgedaan in de sessie aan de slag te laten gaan en over het resultaat in de volgende sessie te laten rapporteren. Dit bleek zeer effectief. Projectleiders leerden zo problemen te ontrafelen in onderdelen die praktisch aan te pakken waren en snel feedback te krijgen op de effectiviteit van de benadering.

In één opdracht ben ik facilitator bij intervisiebijeenkomsten van projectleiders geweest. Het bleek dat de rol van een externe facilitator met ervaring op voor hun relevante gebieden essentieel was om een veilige omgeving te creëren die deelnemers uitnodigde om zich kwetsbaar op te stellen en elkaar aan te spreken. Dit leidde tot zichtbare inzichten van projectleiders.

Productontwikkeling

Ik begeleidde verschillende bedrijven in het effectiever maken van hun productontwikkeling. Het ging hierbij om het leren omgaan met onzekerheid, de noodzakelijke afwisseling tussen divergeren en convergeren in de ontwikkelcyclus, de multidisciplinaire en crossfunctionele samenwerking, de ondersteunende structuren om projecten te besturen, en het naadloos integreren van elementen van Lean en Agile in de projectwerkwijze.

Veiligheidsmanagement

Ik begeleidde verschillende bedrijven op het gebied van veiligheidsmanagement in lijn met de eerdergenoemde nieuwe benadering. Ik heb geput uit de complexiteitstheorie, de Hearts & Minds veiligheidsladder, en de Human Performance benadering, om tot een alternatieve benadering te komen en heb deze in de praktijk met succes toegepast. Het reduceerde de spanning tussen stafafdelingen en de werkvloer, verminderde de bureaucratie, creëerde vertrouwen en verhoogde het eigenaarschap bij de medewerkers. Het resultaat is een generatieve veiligheidscultuur.